KOOSTÖÖLEPINGU ULDTINGIMUSED

1. Mõisted

1.1 GO4Digital – GO4Digital OÜ registrikoodiga 14879622, asukohaga
Roheline 74, Pärnu 80010;

1.2 Tellija —isik, kes sõlmib lepingu GO4Digital OÜ poolt osutatava
teenuse tellimiseks;

1.3 Pool – GO4Digital või Tellija, koos nimetatult Pooled;

1.4 Üldtingimused – käesolevad Go4Digital Üldtingimused, mis
kohalduvad Pooltevahelistes suhetes;

1.5 Hinnapakkumine – GO4Digital OÜ poolt pakutava Teenuse kohta
kirjalikult esitatav pakkumine, mis sisaldab Teenuse kohta käivat
informatsiooni;

1.6 Teenus – kindla eesmärgiga kavandatud ja planeeritud teenus, mis on
kinnitatud Hinnapakkumises;

1.7 Tasu on Hinnapakkumises määratud rahasumma, mis arvutatakse
vastavalt teenuse perioodile, maksumusele, teenusele, mida Tellija on ostnud.

2. Üldtingimuste tõlgendamine

2.1 Lisaks Üldtingimustele juhinduvad Pooled omavahelistes suhetes
õigusaktidest, hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.

3. Maksetingimused

3.1 Tasu suurus ja maksetahtaeg lepitakse Poolte vahel kokku Hinnapakkumises, mille esitab GO4Digital Tellijale enne teenuse osutamist.

3.2 GO4Digital esitab Tellijale arve elektroonilisel kujul.

3.3 Arve mittekättesaamine ei vabasta Tellijat kohustusest tasuda
teenus(t)e eest õigeaegselt. Arve mittesaamisest on Tellija kohustatud
teavitama GO4Digitali hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kalendrikuu
seitsmendaks (7) kuupäevaks. Kui GO4Digital ei ole saanud Tellijalt jooksva
kuu seitsmendaks (7) kuupäevaks teadet, et Tellija ei ole arvet saanud,
loetakse, et Tellija on arve õigel ajal katte saanud ning tal ei ole arvel
esitatud andmete osas pretensioone.

3.4 Tellija kohustub tasuma arve GO4Digitali OÜ arvelduskontole hiljemalt
arvel märgitud maksetähtajaks.

3.5 Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel näidatud summa on laekunud
GO4Digitali arvelduskontole.

3.6 Maksetahtpäevaks tasumata summalt on GO4Digitalil õigus nõuda
Tellijalt viivist. Viivist arvestatakse alates arvele märgitud maksetähtajale
jargnevast kalendripäevast 0,2% tasumata põhisummalt iga tasumisega
viivitatud kalendripäeva eest.

3.7 Laekunud summast loetakse kaetuks esimeses järjekorras tehtud
kulutused, teises järjekorras viivised, kolmandas järjekorras intressid ja
viimasena põhikohustus. Varem sissenõutavaks muutunud kohustus
kustutatakse enne hiljem sissendutavaks muutunud põhikohustust.

3.8 Tellija poolt arve tasumata jätmise korral on GO4Digitalil õigus oma
kohustuse täitmisest keelduda, kuni Tellija on kõik rahalised kohustused
GO4 Digitalile täielikult täitnud.

3.9 Lepingu ülesütlemine (arve mittetasumise korral) GO4Digitali poolt ei
vabasta Tellijat kohustusest tasuda esitatud arveid osutatud teenus(t)e eest.

3.10 Kui Tellija ei täida lepingujärgseid maksekohustusi nõuetekohaselt,
on GO4Digitalil õigus loovutada Tellija suhtes tekkinud volanõue voi anda
see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule ning edastada võlanõudega
seotud andmed GO4Digitali poolt volitatud ettevõtetele (nt inkasso- ja
krediidiinfo ettevõtted). GO4Digitali nõudmisel on Tellija kohustatud
huvitama GO4Digitalile seoses GO4Digitali ja/või teise isiku poolt
võlandude sissenõudmisega tekkinud kulud.

3.11 Arvetega seotud pretensioonid tuleb esitada enne arvel märgitud
tähtaega GO4Digitali esindajale.

4. Huvide konflikt

4.1 Tellija kohustub esitama kõik pretensioonid ja nõuded GO4Digitalile
hiljemalt kahe (2) kuu jooksul. Kui Tellija eelnimetatud tähtaja jooksul GO4Digitalile pretensioone ega nõudeid ei esita, ei või Tellija GO4Digitali
kohustuste täitmata jätmisele ega mittekohasele täitmisele tugineda.
4.2 Tellija kinnitab, et on teadlik asjaolust, et GO4Digital võib osutada
Teenust ka teistele klientidele, kes toimetavad samas valdkonnas või
võivad olla Tellijale konkurendiks.

4.3 GO4Digital ei tohi kasutada konfidentsiaalset informatsiooni teiste
klientide huvides ning ei tohi kasutada Tellija huvides teistele klientidele
Teenuse osutamisel saadud konfidentsiaalset informatsiooni.

5. Isikuandmete töötlemine

5.1 GO4Digital töötleb teenuse osutamise raames Tellija poolt edastatud
isikuandmeid Privaatsuspoliitikas toodud viisil kooskõlas kehtiva
isikuandmete kaitse regulatsiooniga.

5.2 GO4Digital rakendab Tellija poolt edastatud isikuandmete töötlemisele
vastavalt isikuandmete kaitse üldmaaruse artiklile 32 asjakohaseid
korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete turvalise
töötlemise.

5.3 GO4Digital on kõikide töötajatega ja teenuse osutajatega sõlminud
konfidentsiaalse teabe hoidmise lepingud, millest tulenevalt on GO4Digitali
töötajad ja teenust osutavad isikud kohustatud tagama nende valdusesse
antud või neile teatavaks saanud Tellija informatsiooni.

5.4 GO4Digital säilitab isikuandmeid järgides isikuandmete kaitse
üldmadruses sätestatud säilitamise piirangu põhimõtet. GO4Digital, kui
volitatud töötleja, on kohustatud kustutama kõik Lepingu raames kogutud
või teatavaks saanud isikuandmed viivitamatult lepingu lõppedes, kuid
mitte hiljem kui ühe (1) aasta parast Lepingu nimetatud teenuse
osutamist, v.a juhul kui pikem säilitustahtaeg tuleneb kohalduvatest
seadustest.

6. Lepingu lõppemine ja ülesütlemine

6.1 Leping lõpeb:

6.1.1 Poolte kirjalikul kokkuleppel;

6.1.2 Lepingu korralisel ülesütlemisel kummagi Poole poolt;

6.1.3 Lepingu erakorralisel ülesütlemisel kummagi Poole poolt;

6.1.4 juriidilisest isikust Tellija saneerimise- või pankrotimenetluse korral;
6.1.5 juriidilisest isikust Tellija digusjarglaseta Iõppemisel;

6.1.6 füüsilisest isikust Tellija surma korral.

6.2 Poolte kokkuleppel ning Tellijapoolsel Lepingu korralisel ülestitlemisel
on Tellija kohustatud katma kõik Lepingu Iõpetamisele eelnevad lepinguga
seotud kulud.

6.3 Kui Lepingu ülesttlemise aluseks on Tellija-poolne punkti 3.8
rikkumine, on GO4Digitalil õigus lepingu ülesütlemisel kohaldada
leppetrahvi kuni 50% lepingu jääkvaartuse ülatuses.

7. Teabevahetus

7.1 Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse
kooskõlas Lepinguga esitatuks ja katte antuks, kui tahteavaldus on
edastatud teisele Poolele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis Lepingus margitud kontaktandmetel.

7.2 Tellija teavitab viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
GO4Digitali oma kontaktandmete muutumisest.

8. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

8.1 Lepingule kohaldub Eesti õigus.

8.2 Poolte vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse ennekõike
labirääkimiste teel.

8.3 Labirääkimiste ebaõnnestumise korral lahendatakse vaidlus
GO4Digitali asukohajärgses kohtus.

9. Lõppsatted

9.1 GO4Digital ei ole vastutav tulemuste eest, mida on võimalik mõjutada
kolmandatel osapooltel (näiteks veebilehele suunatud külastajate arv võib
varieeruda lähtuvalt valitud otsingumdarksõnadest või otsingufraasidest;
külastajate arv võib varieeruda sesoonsuse tõttu; kampaania eesmärkide
täitumine võib varieeruda kodulehe tehniliste ja visuaalsete tegurite tõttu).